REGULAMIN LUBELSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO (DO 2016 ZŁOTE MRÓWKOJADY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lubelski Festiwal Filmowy, zwany dalej Festiwalem, który organizuje działający w Centrum Kultury Kinoteatr Projekt, zwany dalej Organizatorem, odbędzie się dniach 24.11. – 02.12. 2017 w Centrum Kultury w Lublinie.

2. Producentem Festiwalu jest Centrum Kultury w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12.

3. Festiwal skierowany jest do twórców z całego świata. Celem Festiwalu jest promocja oryginalnego, odważnego, zrealizowanego z myślą o widzu, jak również nowatorskiego w podejściu do formy i treści repertuaru. Festiwal prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, mającą nie tylko podnosić kompetencje twórców, jak i zachęcać początkujących filmowców do rozwoju swoich umiejętności.

II. KONKURSY

4. W ramach Festiwalu odbywają się następujące konkursy filmów krótkometrażowych:

  • Mistrzowie Gatunku

Do konkursu kwalifikują się filmy gatunkowe prezentujące wysoki poziom zastosowania technik realizacyjnych, jak również produkcje mające na celu dekonstrukcję gatunku lub oryginalne do niego podejście.

  • Mistrzowie Emocji

Do konkursu kwalifikują się podejmujące trudne tematy, wywołujące w odbiorcy silne uczucia filmy, których głównym tematem są emocje,.

  • Mistrzowie Obserwacji

Do konkursu kwalifikują się ciekawe formalnie i dobrze przygotowane filmy dokumentalne.

  • Mistrzowie Animacji

Do konkursu kwalifikują się interesujące formalnie filmy animowane poruszające ważne tematy lub opowiadające oryginalne historie.

  • Małe Mrówkojady

Do konkursu kwalifikują się filmy skierowane do dzieci, unikające infantylizmu i prezentujące wysoki poziom artystyczny.

  • Mistrzowie Dobrze Zakręceni

Do konkursu kwalifikują się filmy, których twórcy szukają nowych form artystycznego wyrazu dla przekazania interesującej treści i eksperymenty filmowe.

5. W ramach festiwalu odbywa się również konkurs filmów pełnometrażowych:

  • Mistrzowie Pełnego Metrażu

Do konkursu kwalifikują się oryginalne fabularne filmy pełnometrażowe zrealizowane na wysokim poziomie artystycznym i technicznym.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nazw konkursów, do stworzenia dodatkowych konkursów (poza wymienionymi w pkt 4 i 5) oraz nieorganizowania wybranych konkursów (spośród wymienionych w pkt 4 i 5).

III. ZASADY WYBORU FILMÓW DO KONKURSÓW I POKAZÓW POZAKONKURSOWYCH

7. Filmy na Festiwal dopuszcza do udziału w konkursach oraz kwalifikuje powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, która przydziela wybrane filmy do poszczególnych konkursów.

IV. POKAZY POZAKONKURSOWE

8. Komisja ma prawo wybrać do sekcji pokazów pozakonkursowych filmy niezakwalifikowane do konkursów.

V. WARUNKI KWALIFIKACJI FILMU DO SELEKCJI

9. Filmem krótkometrażowym jest film, którego czas trwania nie przekracza 30 minut (wraz z napisami końcowymi).

10. Filmem pełnometrażowym jest film, którego czas trwania to min. 60 minut (wraz z napisami końcowymi).

11. Film musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2015 r.

12. Do selekcji nie zostaną dopuszczone filmy, które były już zgłaszane do poprzednich edycji Festiwalu.

13. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego autora.

VI. SELEKCJA KONKURSOWA

14. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, który znajduje się na stronie www.lff.lublin.pl lub zgłoszenie za pomocą portalu filmfreeway.com http://filmfreeway.com/festival/LublinFF wraz z wymaganymi załącznikami.

15. Zgłaszający jest zobowiązany do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym linka do pobrania materiałów dodatkowych, w skład których wchodzą:

a) lista dialogowa z TC w języku angielskim w formacie .srt

W przypadku filmów w języku polskim dopuszczalne jest także zgłoszenie filmu z napisami angielskimi stanowiącymi integralną cześć obrazu (tzw. hardsubs).

b) min. 2 kadry z filmu w formacie .jpg (300dpi)

c) zdjęcie reżysera/reżyserów w formacie .jpg (300 dpi)

Plakat do filmu w formacie .jpg lub .pdf nie jest obowiązkowym załącznikiem, ale jeżeli zgłaszający prześle go organizatorom może on zostać wystawiony w trakcie trwania Festiwalu w Centrum Kultury w Lublinie.

16. Termin zgłaszania filmów do selekcji upływa 14. kwietnia 2017 r. Filmy Zgłoszone po tym termionie nie wezmą udziału w tegorocznej selekcji.

17. Kopie selekcyjne filmów muszą być umieszczone w wybranym przez zgłaszającego serwisie streamingowym (typu YouTube, Vimeo) przez cały czas trwania selekcji, czyli do czasu poinformowania zgłaszającego o wynikach selekcji. Nie przyjmujemy do selekcji filmów na płytach DVD, Blu-ray, ani innych nośnikach fizycznych.

18. Osoba lub instytucja zgłaszająca może również umieścić film na serwerze internetowym, pod warunkiem, że Organizatorzy nie będą musieli ponosić żadnych kosztów związanych z pobraniem pliku. Plik z filmem musi być umieszczony na serwerze i możliwy do pobrania przez cały czas trwania selekcji, czyli do czasu poinformowania zgłaszającego o wynikach selekcji

19. Osoba lub instytucja zgłaszająca film powinna posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanego filmu lub powinna być upoważniona przez właściciela praw autorskich do zgłoszenia filmu do selekcji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikłe z naruszenia praw autorskich.

VII. UDZIAŁ W FESTIWALU

20. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursów zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu www.lff.lublin.pl po zakończeniu obrad Komisji Kwalifikacyjnej. Zgłaszający zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach Selekcji.

21. W przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu osoba zgłaszająca musi przesłać Organizatorom następujące materiały:

- kopia projekcyjna filmu zapisana w pliku QuickTime lub mp4 z użyciem kodeka H.264 i wykonana w rozdzielczości 720p lub preferowanej 1080p – link do pobrania pliku na adres festival@lff.lublin.pl lub pendrive z plikiem pocztą/kurierem na adres:

Kinoteatr Projekt
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
POLSKA

z dopiskiem LFF”

22. Przesłany nośnik staje się własnością Organizatorów i nie podlega zwrotowi.

23. Nieprzesłanie w wymaganym terminie materiałów wymienionych w pkt. 21 może skutkować usunięciem filmu z programu Festiwalu.

24. Organizatorzy zapewniają autorowi filmu min. 2 bezpłatne noclegi w czasie trwania Festiwalu. Na prośbę autora Organizatorzy mogą zapewnić dodatkowe noclegi dla max. 1 dodatkowej osoby z ekipy filmu. Przy uwzględnianiu próśb dotyczących dodatkowych noclegów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Liczba zapewnionych noclegów zależna będzie od dostępności wolnych miejsc.

25. Organizatorzy nie pokrywają i nie refundują kosztów podróży uczestników Festiwalu.

26. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi możliwość bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich imprezach festiwalowych.

27. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć Organizatorom zgodę ich rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych na uczestnictwo w Festiwalu. Ponadto muszą wyznaczyć pełnoletniego opiekuna, który będzie z nimi uczestniczył w Festiwalu.

VIII. NAGRODY

28. Filmy zakwalifikowane do konkursów filmów krótkometrażowych ocenia i nagradza Jury powołane przez Organizatorów spośród wybitnych przedstawicieli świata filmu.

29. W każdym konkursie filmów krótkometrażowych przewidziana jest jedna nagroda. Zwycięzca każdego z tych konkursów otrzyma statuetkę Złotego Mrówkojada. Jury może również przyznać wyróżnienie lub wyróżnienia. Ich laureaci nie otrzymują jednak statuetki, a jedynie dyplom.

30. Jury przyznaje również wybranemu spośród wszystkich konkursowych filmów krótkometrażowych Grand Prix Konkursów Filmów Krótkometrażowych. Reżyser nagrodzonego w ten sposób filmu poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

31. W konkursie Mistrzowie Pełnego Metrażu Grand Prix przyznaje odrębne Jury Publiczności wyłonione przez Organizatora drogą wcześniejszego konkursu. Reżyser nagrodzonego w konkursie filmu poza statuetką i dyplomem otrzyma również nagrodę finansową.

32. Dodatkowo, po głosowaniu, zostanie przyznany specjalny Złoty Mrówkojad Publiczności (wspólna kategoria dla wszystkich konkursów).

33. Organizatorzy przyznają również wybranemu przez siebie filmowi Nagrodę im. Krzysztofa Szota.

34. Warunkiem otrzymania statuetki Złotego Mrówkojada jest obecność na Gali przedstawiciela filmu. W przeciwnym razie do laureata zostanie wysłany jedynie dyplom, a statuetkę będzie można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela w siedzibie Organizatora przez 3 miesiące od zakończenia festiwalu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorami.

35. Autorzy nagrodzonych filmów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości wręczenia nagród muszą przysłać na adres festival@lff.lublin.pl krótkie (max. 30 sekund) nagranie video z podziękowaniem za otrzymanie nagrody.

36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

IX. INNE USTALENIA

37. Zgłaszający film do Konkursów wyraża zgodę na:

a) nieodpłatną projekcję filmu podczas Festiwalu i jego replik,

b) nieodpłatną publikację fragmentów filmu dla celów promocji LFF nie wyłączając telewizji i internetu,

c) przetłumaczenie listy dialogowej na język polski i projekcje filmów z polskimi napisami (dotyczy filmów obcojęzycznych).

38. Autor zgłaszanego filmu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przeprowadzenia konkursów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).

39. Zgłoszenie filmu do konkursów jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.

40. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą odstąpić od egzekwowania niektórych postanowień niniejszego regulaminu.

41. Do interpretacji we wszystkich kwestiach spornych jak i odnośnie regulaminu uprawnieni są tylko Organizatorzy Lubelskiego Festiwalu Filmowego.